Biuro Ochrony FORTIS SECURITY s. c.

Biuro Ochrony FORTIS SECURITY s. c.

Oferta


Monitoring systemów alarmowych

Monitoring systemów alarmowych jest niezwykle skuteczną i najtańszą formą ochrony mienia przy pomocy urządzeń elektronicznych. Przez dwadzieścia cztery godziny na dobę system ten sprawuje ciągły nadzór nad obiektami wyposażonymi w profesjonalny system alarmowy podłączony do nadajnika, który kontroluje i przekazuje drogą radiową lub telefoniczną do centrum operacyjnego informację o rodzaju i miejscu zdarzenia ( włamania, napadu, sabotażu, itp. )

Zaletą tego systemu jest to, że w przypadku naruszenia strefy chronionej reakcja na ingerencję osób niepowołanych nie ogranicza się do sygnału dźwiękowego, jak ma to miejsce gdy alarm nie podlega monitorowaniu. W przypadku monitorowania systemu przez nasze Centrum Monitoringu sygnał radiowy uaktywniony przez naruszenie strefy chronionej jest automatycznie i natychmiast przekazywany przez operatora Centrum Monitoringu do zmotoryzowanych, odpowiednio wyposażonych i uzbrojonych grup interwencyjno - patrolowych, znajdujących się najbliżej miejsca zdarzenia ( włamania, napadu, sabotażu, itp. ). Grupa Patrolowo – Interwencyjna podejmuje na miejscu określone czynności ochronne oraz zabezpiecza obiekt do momentu przybycia właściciela.

Załoga patrolu interwencyjnego to pracownicy młodzi i posiadający najwyższy stopień przeszkolenia, a także wyróżniający się szybkością i zdecydowaniem w działaniu. Oddziały te są uzbrojone i wyposażone w wysokiej klasy sprzęt. Załoga grupy patrolowo – interwencyjnej jest jednakowo umundurowana i dobrana pod względem możliwości psychofizycznych. Atutem naszych Grup jest szybka reakcja (przybycie na miejsce) w przypadku wystąpienia sygnału alarmowego, bądź wezwania telefonicznego przez osobę potrzebującą wsparcia lub pomocy, wykonywanie objazdów prewencyjnych oraz ciągłe zapoznawanie się z topografią rejonu przynależnego dla danych Grup.

Centrum monitoringu umożliwia odbiór następujących informacji:

 • załączenie i wyłączenie systemu alarmowego
 • identyfikacja osoby załączającej lub wyłączającej system alarmowy
 • sabotaż systemu i alarmy techniczne (np. brak zasilania, awaria akumulatora, itp.)
 • alarmy z dokładną lokalizacją wtargnięcia i przemieszczania się intruza
 • automatyczne informowanie o braku załączenia systemu o ustalonej godzinie lub wyłączenie systemu w nieodpowiednim czasie
 • alarm napadowy
 • alarm pożarowy
 • alarm medyczny
 • alarm z czujników uspania, zalania, pożaru, gazu, itp.
 • monitorowanie sabotażu lub uszkodzenia systemu
 • monitorowanie okresowych transmisji testowych
 • rejestrację wszystkich zdarzeń w pamięci komputera oraz możliwość ich wydruku
 • monitorowanie obiektów na terenie całego kraju

Monitorowanie systemów alarmowych odbywa się po liniach telefonii stacjonarnej oraz bezprzewodowo po torach GSM lub radiowo.
Oferuje również usługę monitorowania sygnałów alarmowych wraz z ich weryfikacją za pomocą systemu monitoringu CCTV (kamer zamontowanych w obiekcie). Po odebraniu sygnału alarmowego z obiektu, operator Centrum Monitoringu ma możliwość podglądu na ekranie monitora sytuacji na obiekcie i podjęcie odpowiednich działań ochronnych jeszcze przed weryfikacją alarmu przez Grupę Interwencyjną. W istotny sposób zwiększa to bezpieczeństwo naszych Klientów.

Do grup interwencyjnych w FORTIS SECURITY zatrudnia się tylko młodych i przeszkolonych pracowników z uprawnieniami zezwalającymi na pracę z bronią palną. Pracownicy prócz specjalnego wyposażenia są umundurowani oraz poruszają się oznakowanymi samochodami firmowymi. I wykonują patrole prewencyjne w przynależnym do danego patrolu rejonie. W przypadku zaistniałego sygnału alarmowego zostają skierowani przez Dyżurnego Centrum Monitorowania w zagrożone miejsce i w czasie jak najkrótszym docierają na miejsce.


Dozór obiektu za pomocą podjazdów prewencyjnych

Dozór obiektu za pomocą podjazdów prewencyjnych jest pośrednią ochroną pomiędzy dość drogą ochroną fizyczną, a monitoringiem systemów alarmowych. W przypadku kiedy Państwa dom lub firma znajduje się w stanie budowy bądź z jakichkolwiek innych przyczyn nie można zainstalować w tych budynkach systemu alarmowego to właśnie wtedy można wykożystać usługę dozoru obiektu dokonywaną przez Grupy Patrolowo – Interwencyjne.
Dozór obiektu wykonywany jest według wcześniej uzgodnionego z Państwem harmonogramu i polega na objazdach prewencyjnych przez Grupy Patrolowo - Interwencyjne wskazanego terenu. Grupy w trakcie takich objazdów mogą sprawdzać stan ogrodzenia, domu, materiał budowlany czy też maszyny znajdujące się na terenie. Wygodą tego typu usługi jest też czas trwania umowy gdyż tak naprawdę dozór trwa tyle czasu ile Państwo potrzebujecie.

Dozór mienia to:
 • atrakcyjność cenowa usługi
 • duża częstotliwość przejazdów prewencyjnych
 • elastyczna umowa

Ochrona fizyczna obiektów

System stacjonarnej ochrony fizycznej obiektów polega na stałej obecności agentów ochrony na terenie strzeżonego obiektu. Do ich zadań należy nieustanne czuwanie nad bezpieczeństwem osób i mienia znajdującego się na chronionym obiekcie.

Pracownicy ochrony to ludzie młodzi, sprawni fizycznie, posiadający kwalifikacje do wykonywania powierzonego im zadania. Duża ilość zatrudnionych agentów pozwala na okresowe zmiany oraz na rotację pracowników na strzeżonym obiekcie. Zaletą takiego systemu rotacyjnego jest wyeliminowanie uczucia znużenia pracą oraz utrudnienie możliwości nawiązania kontaktów z pracownikami firmy chronionej.

rodzaju ochrony decyduje specyfika obiektu. Mając na uwadze bezpieczeństwo Klientów dbamy o najwyższą jakość usług i odpowiednią ilość jednostek ochrony fizycznej na obiektach. Nasi pracownicy są doskonale przygotowani do działania w momentach zagrożenia. Mają doświadczenie w zakresie zapobiegania napadom, kradzieżom, włamaniom, zniszczeniom oraz aktom wandalizmu. Są dobierani według ściśle określonych kryteriów i rekrutowani w zależności od rodzaju obiektu oraz realizowanych zadań.

Pracownicy Ochrony posiadają umundurowanie dostosowane do specyfiki chronionego obiektu. Utrzymują także łączność radiową opartą na niezawodnym sprzęcie.

Na życzenie Klienta sporządzamy dokładny plan ochrony obiektu, uwzględniający charakterystykę budynku, stopień zagrożenia, kubaturę, sposób zabezpieczenia, dyslokację posterunków, procedury interwencji na wypadek zagrożenia oraz zakres obowiązków pracowników ochrony.

Za kontrolę pracy naszych pracowników ochrony i stan zabezpieczeń odpowiadają Kierownicy Zmiany oraz Szefowie Ochrony Obiektów. Wszystkie chronione przez nas obiekty są także pod stałym nadzorem Dyspozytora Dyżurnego w Centrum Operacyjnym oraz doświadczonych Kierowników Ochrony. W sytuacji zagrożenia pracownicy ochrony stacjonarnej mają możliwość wezwania zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego FORTIS SECURITY.

Załoga patrolu interwencyjnego to pracownicy posiadający najwyższy stopień przeszkolenia, a także wyróżniający się szybkością i zdecydowaniem w działaniu. Oddziały te wyposażone są w wysokiej klasy sprzęt oraz broń krótką i długą. Załoga grupy patrolowo – interwencyjnej jest jednakowo umundurowana i dobrana pod względem możliwości psychofizycznych.

W najkrótszym czasie docierają do obiektu, w którym nastąpiło naruszenie dozorowanej strefy lub zostali wezwani przez osobę potrzebującą wsparcia lub pomocy.


Systemy Alarmowe, systemy P.POŻ

Systemy polecane przez nas posiadają atest i homologację dopuszczające do użytku na terenie kraju, w obiektach o wszystkich klasach zagrożenia.

W systemach wykorzystujemy centrale mikroprocesorowe, nadajniki powiadomienia radiowego, czujniki magnetyczne i akustyczne, czujki dymu, czujki ognia oraz przyciski ręcznego powiadamiania zgodnie z normą EN-54 nazywane Ręcznymi Ostrzegaczami Pożarowymi.

Wszystkie urządzenia systemów są łączone na linii antysabotażowej. Czyli w przypadku uszkodzenia którejś z części systemu lub przerwanie obwodu poprzez przecięcie kabla również spowoduje wywołanie alarmu sabotażowego powiązanego z reakcją Centrum Monitorowania. Oprócz montażu oferujemy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny oraz profesjonalne wykonanie z zachowaniem tajemnicy służbowej.Ochrona osobista

Świadczymy również usługi polegające na ochronie osobistej osób, połączone z przewozem firmowymi środkami transportu.

W FORTIS SECURITY ochroną osobistą zajmują się wyłącznie doświadczone i sprawdzone osoby. Dzięki temu jesteśmy w stanie zapewnić Klientom bezpieczeństwo oraz całkowitą dyskrecję i komfort. Naszych pracowników wyróżnia duże doświadczenie zdobyte w jednostkach specjalnych oraz innych formacjach mundurowych. Wszyscy posiadają specjalistyczne wyszkolenie i licencję pracownika ochrony fizycznej. Charakteryzują się także wysoką kulturą osobistą, sprawnością fizyczną i umiejętnością zachowania się w każdej sytuacji.

Wyposażamy pracowników w niezawodny, najwyższej jakości sprzęt spełniający najwyższe normy przyjęte przez formacje specjalne. Standardem w naszej firmie jest to, że inne środki bojowe, tj. osłony balistyczne, łączność bezprzewodowa i ubiór, są ściśle dostosowane do wymogów konkretnego kontraktu.
Współpracę z każdym Klientem rozpoczynamy od szczegółowej analizy potencjalnych zagrożeń oraz zebrania niezbędnych informacji na temat konkretnej osoby. Tylko takie działania pozwalają kompleksowo opracować niezbędne "procedury operacyjne". Bezwzględnie wymagamy ścisłej kooperacji i dostosowania się do naszych procedur bezpieczeństwa. W zamian oferujemy chronionej osobie maksimum spokoju oraz prywatności. Doświadczenie i dyskrecja naszych pracowników ochrony sprawia, że Klienci czują się bezpiecznie nie zwracając uwagi na ich stałą obecność.


Ochrona imprez

W przypadku organizowania imprezy masowej organizator zobligowany jest do zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom widowiska. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom klientów świadczymy kompleksową usługę w zakresie ochrony takich eventów jak: koncerty, bankiety, konferencje, targi, wystawy oraz zawody sportowe.
Ochraniamy zarówno imprezy posiadające status imprezy masowej jak i takie które takiego statusu nie posiadają czyli: zamknięte imprezy integracyjne, pikniki, festyny oraz happeningi. Przed podjęciem się kontraktu starannie zapoznajemy się z planem ochrony bądź też na życzenie klienta pomagamy w stworzeniu takiego dokumentu.
W zależności od charakteru zlecenia, zapewniamy naszym pracownikom umundurowanie stosowne do rangi imprezy, oraz odpowiednie wyposażenie.